Regulamin 2022

REGULAMIN „LOTTO LIGI OBUDŹ NADZIEJĘ”

§1 Organizacja rozgrywek

 1. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach organizator rozgrywek jest strona internetowa www.liga.obudznadzieje.pl oraz e-maile rozsyłane przez organizator rozgrywek na adresy kontaktowe podane w kartach zgłoszeniowych drużyn.
 2. W rozgrywkach przewidziany jest udział maksymalnie 16 drużyn, które rozegrają mecze systemem „każdy z każdym”. Przy maksymalnej ilości drużyn zostanie rozegranych 15 kolejek w sezonie.
 3. Terminarz rozgrywek ustalany jest przez organizatora rozgrywek.
 4. Przełożenie meczu z uwagi na warunki atmosferyczne warunkowo może odbyć się w dniu meczu. Ostateczną decyzję podejmuje organizator rozgrywek. Przełożone kolejki zostaną rozegrane w terminie rezerwowym.
 5. Wszystkie zaległe mecze muszą zostać rozegrane przed ostatnią kolejką rozgrywek. W przypadku nie rozegrania meczu do tego terminu, ostateczny termin wyznaczony zostanie przez organizatora rozgrywek.
 6. Wszystkie protesty muszą być składane do organizatora rozgrywek w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 24 godzin od daty meczu i są rozpatrywane w ciągu 2 dni od dnia złożenia protestu.
 7. Protesty można przesyłać drogą elektroniczną pod adres e-mail: liga.obudznadzieje@gmail.com
 8. Mecze odbywać się będą na obiekcie szkoły C.K.Z. i U. nr 2 w Gdańsku Oruni przy ul. Smoleńskiej 5/7
 9. Terminarz ustalony przez organizator rozgrywek jest ostateczny. Terminarz nie ulegnie zmianie na prośbę uczestników. Za wyjątkiem punktu 6, podpunkt 5 regulaminu „Ligi Obudź Nadzieję”.
 10. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownik. Jeżeli kibice danego zespołu zakłócają porządek rozgrywek sędzia ma prawo poprosić kierownika o podjęcie stosownych czynności, aby uspokoić kibiców. W skrajnych przypadkach Organizator ma prawo ukarać zespół walkowerem, lub wykluczyć z rozgrywek.
 11. Kibice są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym są dane rozgrywki sportowe.
 12. Drużynom które zostały wykluczone lub wycofały się z rozgrywek nie przysługuję zwrot opłaty.

§2 Przepisy gry

 1. Bramki mają wysokość 2,44 metra i szerokości 7,32 metra. Niewielkie odstępstwa od tych wymiarów są dopuszczalne.
 2. Obowiązuje całkowity zakaz gry w butach z „wkrętami” lub jakimkolwiek z metalowymi elementami. Dopuszczone są jedynie buty sportowe typu: halówki, turfy lub lanki, bądź inne obuwie sportowe na płaskiej podeszwie. Zawodnik grający w butach niedopuszczonych przez Regulamin ponownie może wejść na boisko dopiero po zmianie obuwia na regulaminowe.
 3. Drużyna rozpoczyna mecz w 11 osobowym składzie z wyróżnionym bramkarzem (bramkarz + dziesięciu zawodników w polu).
 4. organizator rozgrywek zapewnia piłki do rozegrania spotkań.
 5. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 7 zawodników. W przypadku mniejszej ilości graczy sędzia ma obowiązek przyznać walkower drużynie przeciwnej, jeśli rywal nie stawi się na boisku w składzie co najmniej 7 osobowym 5 minut po upływie godziny spotkania ustalonej przez Realizatora.
 6. Liczba zmian jest nieograniczona. Dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiany są dokonywane w przerwie gry — zawsze przy środkowej linii boiska.
 7. Mecz trwa 2 X 30 minut z przerwą 1- minutową.
 8. W grze obowiązują przepisy FIFA.

§3 Nagrody

 1. Trzy pierwsze drużyny ligi otrzymują puchary i medale.
 2. Nagrody indywidualne otrzymują najlepszy strzelec, asystent oraz najlepszy bramkarz ligi

§4 Kary

 1. Obowiązują kary: żółta kartka, druga żółta kartka wykluczenie z gry, czerwona kartka wykluczenie z gry.
 2. W przypadku obecności większej liczby niż 11 zawodników jednej drużyny na boisku sędzia ma prawo ukarać żółtą kartkę kapitana drużyny.
 3. W przypadku czynnego znieważenia sędziego, sędzia natychmiast kończy mecz. Wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower przeciwko drużynie, której zawodnik zawinił.
 4. Dopuszcza się trzy walkowery jednej drużyny w rozgrywkach. Czwarty walkower skutkuje wykluczeniem drużyny z rozgrywek.
 5. Udział w meczu nieuprawnionego do gry Uczestnika skutkuje przyznaniem walkowera dla drużyny przeciwnej.
 6. Za spożycie alkoholu na terenie boiska przez zawodników lub kibiców dana drużyna może zostać ukarana walkowerem.

§ 5 Punktacja i ustalanie kolejności w tabeli

 1. Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną.
 2. Walkower oznacza wynik 0:3.
 3. O miejscu drużyny w tabeli decydują w kolejności:
 • liczba zdobytych punktów
 • mecz bezpośredni między zainteresowanym drużynami (jeśli jest ich więcej tworzy się dodatkową tabelę)
 • różnica między bramkami strzelonymi, a straconymi
 • liczba strzelonych bramek
 • liczba oddanych walkowerów
 • liczba czerwonych kartek
 • liczba żółtych kartek

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego, bezterminowego wykorzystania wizerunku każdego z Uczestników w postaci fotografii lub nagrania wideo do celów promocyjno — informacyjnych pod warunkiem, że fotografia lub nagranie lub zostały wykonana w trakcie trwania Ligi.
 2. W przypadku sytuacji nie ujętych w regulaminie decyzję ostateczną podejmuje organizator.

Amatorska liga piłkarskich jedenastek