Gdzie Gramy

 

REGULAMIN BOISKA

 1. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób z poza szkoły.
 2. Teren objęty jest ciągłym monitoringiem.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły odbywają się w obecności nauczyciela.
 4. Korzystanie z boisk poza godzinami zajęć szkolnych jest odpłatne.
 5. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób z poza szkoły odbywają się pod nadzorem instruktora – animatora sportu lub osoby odpowiadającej za najem boiska.
 6. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły i podpisaniu umowy najmu.
 7. CKZiU nr 2 oraz Salos Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez osoby z poza szkoły.
 8. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
  a) używania butów piłkarskich na NISKICH PLASTIKOWYCH KORKACH –  turf,  lanki z homologacją na sztuczna trawę (w tym przypadku trzeba posiadac przy sobie karte obuwia , którą pokazuje na życzenie sędziego) lub obuwie z płaska podeszwą.
  b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.,
  c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
  d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
  e) stwarzania sytuacji narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub życia,
  f) zaśmiecania obiektu, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
  g) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
  h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
  i) palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych używek,
  j) wprowadzania zwierząt,
  k) korzystania z boiska bez zgody instruktora sportu,
  l) przebywania i korzystania z obiektu poza ustalonymi godzinami.
 10. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt. 11 korzystania z boiska podejmuje instruktor/animator sportu lub osoba funkcyjna szkoły, która w zależności od sytuacji może:
  a) nakazać zmianę obuwia sportowego,
  b) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,
  c) nakazać opuszczenie terenu boiska.
 11. Wszelkie uszkodzenia boiska i jego urządzeń należy zgłaszać do nauczyciela wychowania fizycznego, nauczyciela dyżurującego, osoby odpowiedzialnej z ramienia Salos lub u specjalisty ds. obsługi i administracji.
 12. Stan techniczny obiektu sportowego i jego urządzeń kontroluje nauczyciel prowadzący zajęcia.
 13. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada materialnie osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie lub w przypadku najmu osoba podpisująca umowę najmu.
 14. Dyrekcja szkoły oraz Salos Gdańsk zastrzega sobie prawo zmiany stawek wynajmowania boiska szkolnego oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.
 15. Osoby przebywające na terenie obiektu sportowego zobowiązane są do zachowania porządku i przestrzegania powyższego regulaminu.

Amatorska liga piłkarskich jedenastek